Strategi för innovativ och hållbar renovering av flerbostadshus

Diarienummer
Koordinator White arkitekter Aktiebolag - White arkitekter AB, Stockholm
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid augusti 2012 - mars 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har undersökt förutsättningarna för att skapa en gynnsam miljö för erfarenhetsutbyte och tjänste- och produktutveckling med sikte på en hållbar renovering av 1960- 70-talets många flerbostadshus och stadsdelar, som nu är renoveringsmogna och finns i hela Europa. Projektets förslag är att skapa ett Renoveringscentrum med nordiskt och europeiskt sammarbete. Centret som nu är bildat ska genom en hemsida skapa ett innovationsforum för alla aktörer inom renoveringsområdet, genomförandet av seminarier och utbildningar. Finansiering av centret är ännu ej säkrad.

Resultat och förväntade effekter

Den framtagna agendan har identifierat en stor mängd behov och aktiviteter för Renoveringscentrum att utforska och driva. Eftersom finansiering saknas har aktiviteterna ännu ej kunnat genomföras. Detta är något som det bildade Renoveringcentrum arbetar vidare med. Den agenda som kunnat utvecklas inom ramen för projektet kan appliceras på renoveringscentrum och bidra till att mer hållbara renoveringar genomförs och nya innovativa lösningar tar form.

Upplägg och genomförande

Agendan har tagits fram genom ett antal workshops genomförts med ett 20-tal representanter från hela renoveringssektorn. De workshops som har hållits har belyst Industriell renovering, Clean tech-företagens roll, omvärdsorientering på renoveringsområdet. En workshop genomfördes som en gårtursanalys i ett renoveringsområde. Till detta har kontakter knutits med andra projekt inom Vinnovautlysningen(ICT-Bim, industriella processer, position Sverige) samt andra renoveringsinitiativ på den europeiska marknaden. Dialog har även förts med Renoveringscentrum styrelse.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.