Stadsbyggnadsinvesteringars effekter och värden för en hållbar samhällsutveckling

Diarienummer 2018-04493
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - Division Samhällsbyggnad
Bidrag från Vinnova 7 880 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - augusti 2021
Status Pågående

Syfte och mål

Syftet är att utveckla ett ramverk för effektstyrning och nya metoder för att mäta och värdera stadsbyggnadsinvesteringars effekt på samhällsutvecklingen. Genom att systematisera forskning om och erfarenheter av värdeberäkning och effektstyrning syftar projektet också till att bygga upp ett nationellt kunskapskluster för medverkan från fler aktörer. Målet är att metoderna bidrar till att inkludera värden av tex trygghet, hälsa, miljö som underlag för en ny typ av hållbar effektstyrning som bidrar till att uppfylla Agenda 2030 och regeringens nya politik för hållbara städer.

Förväntade effekter och resultat

Projektets effektmål är gröna, hälsosamma och trygga städer med goda livsmiljöer och ökad social sammanhållning med en fysisk miljö som bidrar till integration och goda förutsättningar att nå nationella klimat- och miljömål. Resultatet i form av en verktygslåda med praktiknära metoder ökar kommuners organisatoriska kapacitet och förmåga till effektstyrning och värdeberäkning av investeringar som ger samhällsekonomisk effekt och kommunalekonomisk nytta. Kunskapsklustret bildar en tvärvetenskaplig arena för långsiktig kompetensutveckling och integrering.

Planerat upplägg och genomförande

Göteborg och Borås agerar testbäddar för genomförandet i samverkan med praktiker och forskare hos forskningsinstitutet RISE, White Arkitekter och Ekan Management. Fallstudier ska studera och analysera styr- och samspelsprocesser i stadsbyggnadsinvesteringar som underlag för metodutveckling och kapacitetssuppbyggnad. Datainsamlingen grundar sig i intervjuer, observationer och dokumentanalys. Kunskapsklustrets uppbyggnad sker via Mistra Urban Future, både digitalt och genom externa nätverksträffar/lärandelabb/workshops och medverkan på externa konferenser.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.