Slamförädling genom pyrolys

Diarienummer 2014-02309
Koordinator EkoBalans Fenix AB
Bidrag från Vinnova 1 716 650 kronor
Projektets löptid juni 2014 - juni 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets mål, att verifiera att Ekobalans slamförädlingsprocess är tekniskt funktionell och hållbar miljömässigt och ekonomiskt, har uppfyllts. Cd kan avskiljas till > 90 %, samtidigt som P kvarblir i biokolet. Slam kan behandlas driftsäkert i en kontinuerlig process. Processens energiöverskott kan användas för torkning eller till energiproduktion. Miljösystemanalysen visade att biokol av slam är bättre än slam resp handelsgödsel ur energi-, klimat- och föroreningssynpunkt. Odlingsförsöken visade att biokolfosfor bör betraktas som en långsiktig fosforförsörjning.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har visat att slam kan behandlas med pyrolysprocessen så att de föroreningar som idag försvårar slamspridning tas bort. Vid användning av spillvärme för torkning blir energiförbrukningen mycket låg vilket ger låga driftskostnader. Nettoinbindning av kol gör processen intressant som klimatinsats. Resultaten har gett effekt i form av samarbete med kommuner. Förstudier, i syfte att utvärdera pyrolys som behandlingsmetod, pågår och arbete med ansökningar till EU och Naturvårdsverket har påbörjats med kommunala partner.

Upplägg och genomförande

Arbetet har fördelats på delprojekten 1. Teknikverifiering, 2. Energibalanser, 3. Miljösystemanalys och 4. Biokolanvändning. Arbetet har utförts i samarbete med SP Sveriges Tekniska forskningsinstitut, Borås högskola och Lunds Univ. för 1-3 och Lunds Univ. för 4. Kombinationen labbförsök följda av pilotförsök på plats hos teknikleverantör var mycket givande. Miljösystemanalysens värde tydliggjordes när fokus lades på miljösäker och hållbar fosforåterföring. Odlingsförsök för att utvärdera användbarhet av biokol bör drivas under minst 5 odlingssäsonger.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.