Skivhuselement

Diarienummer 2016-00004
Koordinator BELLEVILLE ARKITEKTKONTOR AB
Bidrag från Vinnova 50 000 kronor
Projektets löptid januari 2016 - juni 2016
Status Avslutat
Utlysning Bygginnovationen 2011-2018
Ansökningsomgång 2013-02777-en

Syfte och mål

Respons från fastighetsägare, intresseorganisationer och rapporter från bla SIRen, Boverket mm bekräftar att det finns ett intresse för förtätningskoncept och hållbara metoder för energieffektivisering inom miljonprogrammet. En förstudie till ett prefabricerbart typhus av trä har utformats. För att nå målet att ta fram en prototyp till en industrialiserbar produkt behöver konceptet utvecklas och analyseras tekniskt och ekonomiskt samt stämmas av med politiker planerare och boendes syn på förtätning av miljonprogrammet vilket planeras till steg 2.

Resultat och förväntade effekter

Som studieexempel har vi valt Malmö där det finns ca 20 bostadsområden byggda under rekordåren 1965-75. Om man i ett av dessa skulle förtäta två storgårdar enligt vårt koncept skulle 130 nya smålägenheter kunna skapas varav hälften skulle bidra till energieffektivisering av befintliga hus. Det motsvarar ca 10% av det årliga bostadsbyggandet i Malmö under senare år. Om en tredjedel av de 240 kommuner som uppger att de har bostadsbrist skulle bebygga två kvarter enligt vårt koncept, skulle över 10 000 nya bostäder kunna skapas i Sverige.

Upplägg och genomförande

Ett illustrerat utformningskoncept och en sammanställning av relevanta rapporter på området har tagits fram. Tekniska lösningar och synen på förtätning av miljonprogrammet bland politiker och planerare skjuts till nästa etapp till förmån för utformning av fler varianter av konceptet och avstämning med fastighetsägare. Boverkets byggregler har analyserats. Möjliga typområden med tillhörande detaljplaner har inventerats. Övriga kvarstående frågor: små byggprojekt - lönsamhet? Tid och kostnad för detaljplaneändringar - en fråga för politiker snarare än planarkitekter?!

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.