Signaturanpassning för lågt flygande farkoster

Diarienummer 2013-01219
Koordinator SAAB Aktiebolag - SAAB AB
Bidrag från Vinnova 3 370 000 kronor
Projektets löptid juli 2013 - juni 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Radarhoten mot lågt flygande farkoster har analyserats och omsatts i krav på hur radarsignaturen ska reduceras för att undvika upptäckt. 3D periodiska strukturer har undersökts av LU. Slutsatsen är att stabilitet i prestanda mot infallsvariationer inte alltid förekommer i strukturerna. Studier har utförts om radarabsorberande strukturers känslighet i prestanda med avseende på krökning och simuleringsmetoder har utvecklats för rotationssymmetriska objekt av godtycklig form. En ny mätmetod för att bestämma materialegenskaper vid låga frekvenser har utvecklats.

Resultat och förväntade effekter

En kravbild för lågt flygande farkoster baserad på radarhot har tagits fram. Det konstateras att de förväntade goda signaturegenskaperna för periodiska strukturer i tre dimensioner inte förekommer i alla sådana strukturer. Simuleringsverktyg har tagits fram för radarabsorberande strukturer. Med dessa kan ett stort antal simuleringar utföras under mycket kort tid, vilket inte tidigare varit möjligt. Det vetenskapliga arbetet inom projektet har publicerats som tekniska rapporter och konferensbidrag, samt två tidskriftsartiklar som för närvarande är under granskning.

Upplägg och genomförande

Industrin har formulerat en behov baserad på omvärldsanalys och LU har utvecklat användbara lösningar baserat på kravbilden. Samarbetet mellan industrin och LU har fungerat bra med arbetsmöten som har hållits en gång i månaden på LU. Två av industrins projektmedlemmar har varit gränsgångare i form av adjungerade professorer på LU. Gränsgångarna har också fungerat som biträdande handledare till doktoranden. En doktorand har arbetat deltid i projektet och resultaten i form av publicerat arbete kommer att ingå i hans avhandling. Disputation äger rum i oktober, 2017.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.