Round Robin karaktärisering

Diarienummer 2018-02639
Koordinator Stiftelsen Chalmers Industriteknik
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid juni 2018 - december 2018
Status Pågående

Syfte och mål

Projektet är en strategisk satsning inom programmet SIO Grafen. Det finns många varianter av grafen och alla leverantörer specificerar inte materialet på ett likvärdigt sätt. SIO Grafen erbjuder därför karaktäriseringscheckar för att kvalitetssäkra grafenmaterial. Genom dessa kommer en databas över analyserat kommersiellt tillgängligt grafenmaterial byggas upp. Detta "Round Robin-projekt" är ett komplement till karakteriseringscheckarna med syftet att påskynda uppbyggnaden av kunskap i den öppna databasen samt att sammankoppla analysleverantörerna för att säkerställa en hög och samstämmig kvalitet på karaktärisering av grafen.

Förväntade effekter och resultat

Tillgången på kvalitetssäkrat grafen är en av de stora utmaningarna inom grafenområdet. Det här projektet förväntas underlätta för företag att få tag på kvalitetssäkrat grafen genom att bygga upp en databas över grafenmaterial och leverantörer. Kunskapen kring hur karakterisering av grafenmaterial ska genomföras på ett standardiserat sätt förväntas öka och spridas i nätverket, vilket är viktigt för att kunna göra direkta jämförelser mellan olika leverantörer. Dessutom kommer de deltagande analysleverantörerna synliggöras.

Planerat upplägg och genomförande

- Projektledare från SIO Grafenprojekt under 2016-2017 väljer ut de grafematerial de är mest intresserade av. - Analysleverantörer kan ansöka om medel för att analysera materialet i en Round Robin-omgång. - Programkontoret köper in 2-3 olika grafenmaterial var från tre olika leverantörer, fördelar det i anonyma burkar och distribuerar till de olika analysleverantörerna. - När resultaten kommit tillbaka tillkännages vilket prov och materialleverantör som det var i de olika proverna. - Resultaten sammanställs i en öppen databas, tillgänglig via www.siografen.se

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.