Rent vatten

Diarienummer
Koordinator Luleå kommun - TEKNISKA FÖRVALTNINGEN
Bidrag från Vinnova 1 749 000 kronor
Projektets löptid december 2011 - juni 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Parametrar för att identifiera spillvattenföroreningar i dagvattenledningar har utvärderats och testas för närvarande i ledningsnät. Resultat pekar på att en kombination av parametrar som kan mätas on-line (tex temp., konduktivitet, turbiditet) och specifik provtagning (ex koffein) kan vara ett effektivt sätt att identifiera orenade utsläpp från felkopplade rör till recipient och råvattentäkt. En utrustning med strömsnåla och solcellsdrivna sensorer som baseras på Mulle v6.2 som skickar information trådlöst har utveckats och testats tillsammans tre typer av nivåmätare.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har väckt intresse i branschen som efterfrågar denna kunskap och utrustning. Ledningsägare kan med den metodik som tagits fram här arbeta mer aktivt med att finna felkopplade rör och bevaka bräddpunkter för att minska utsläpp av obehandlat avloppsvatten till recipienter och råvattentäkter för att minska miljöbelastning och hälsorisker. Eftersom Mulleplattformen är billig finns potential att skapa en produkt som kan placeras i ett stort antal punkter och öka kontrollen av VA-systemet. Projektet har lett till ett nytt projekt där annan metodik testas för samma syfte.

Upplägg och genomförande

Kvalitetsparametrarnas potential utvärderades teoretiskt innan utrustning köptes in och sattes samman. Att finna ett bra sätt att utvärdera utrustning och metodik har varit knepigt men nu har en mycket bra testsite byggts i fält i befintligt avloppssystem i Luleå där prototypen testats och metodiken kan utvecklas vidare. Verifikation av utrustning planeras i östersund som arbetat parallellt med frågeställningen. Utvecklingen och test av bräddkontroll har genomförts i laboratorium där LTU/Eislab stått för tekniska utvecklingen och VA-teknik-LTU bidragit med VA-kunskap.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.