ReForm

Diarienummer 2013-02701
Koordinator Lunds universitet - Kemiska institutionen
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid augusti 2013 - juni 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

ReForm-agendan syftar till att stärka innovation samt branschöverskridande forskning och utbildning om formuleringar, d. v. s. avancerade kemikalieblandningar som ger produkter med önskade egenskaper. Formuleringsvetenskap har en nyckelroll inom nästan all kemi- och bioteknikindustri, och kraven på hållbara, miljövänliga och effektiva formuleringar ökar. Agendan, som tagits fram i dialog mellan industri, akademi och institut, ger ett underlag för framtida satsningar inom formuleringsutveckling i Sverige.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet är en grundlig analys och en agenda för området som fått stort och ökande industriellt stöd, samt stöd från ledande aktörer inom akademi och institut. Arbetet med ReForm-agendan har lett till ökat engagemang och ökade kontakter mellan relevanta aktörer samt ett ökat och utbrett intresse för nationell samverkan avseende formuleringar. Ett konkret resultat av agendan är en ansökan om ett SIO-program som gick mycket långt och stöddes av mer än ett 40-tal företag, organisationer och akademiska miljöer.

Upplägg och genomförande

Agendaarbetet har genomförts via fokusgruppsintervjuer med företag, en enkät till forskargrupper samt seminarier som behandlat t. ex. de möjligheter som ges av nya avancerade forskningmetoder. Fokusgruppsintervjuerna har baserats på öppna frågor som tillåtit företagen att lägga fokus på frågor som de själva tycker är viktiga, och diskussionerna mellan aktörerna har givet en bredd till agendan. Intervjuer, enkät och seminarier har tydligt visat att det finns både behov av och förutsättningar för ett branschöverskridande forum för formuleringsfrågeställningar.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.