Produktutveckling och genom inklusion av spetsanvändare

Diarienummer 2012-04173
Koordinator INTERACTIVE INSTITUTE SWEDISH ICT AB - Interactive Institute Göteborg
Bidrag från Vinnova 1 275 000 kronor
Projektets löptid december 2012 - november 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet var att ta fram koncept genom co-creation med spetsanvändare för att möta individualiserade kundbehov. Spetsanvändare med olika kompetens bidrog genom co-creation processer med ny kunskap, bland annat om köpbeteende, användares bruk av butik, deras interaktion, skillnader mellan kundsegment i olika länder och kommunikation i nätverk före, under och efter butiksvistelsen. Ur designprocessen utvecklades tre koncept varav ett resulterade i prototyper av förstärkta speglar för bruk vid event och i butik som kommer att presenteras under vintern 2014.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har resulterat i utveckling av ny designmetodik vid co-creationprocesser. Designmetodik för assymetriska projektgrupper har utvecklats, samt kunskap om spetsanvändares behov, om köpbeteende, användares bruk av butik, deras interaktion, skillnader mellan kundsegment i olika länder (Sverige och Kina) och kommunikation i nätverk före, under och efter butiksvistelsen. Bland resulterat är tre koncept, varav ett har fullföljts i prototyper. Effekten är bland annat utvecklat arbete för att interagera med kunder i sociala nätverk, i butik och utanför.

Upplägg och genomförande

Först gjordes ett arbete för att inkludera och identifiera spetsanvändare. Spetsanvändare identifierades bland Monkis kunder och utgjordes av kunder som utnyttjade en flora av sociala medier och IT-verktyg för att informera sig, kommunicera och fatta beslut om deras köp. En andra grupp identifierades, experter inom teknisk innovation vad avser visualisering och servicedesign. I en andra fas genomfördes designstudier och workshopar med användargrupper utifrån cocreative participatory design metodik. I en tredje fas konkretiserades desginen i prototyper och testades.

Externa länkar

Projektet beskrivs under rubriken ´projekt´.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.