Position Sverige - En FoI-strategi för geodataområdet

Diarienummer
Koordinator LANTMÄTERIET - Geodatasekretariatet
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid augusti 2012 - april 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Arbetet med agendorna har resulterat i fortsatt arbete med en ny agenda med utgångspunkt i agendorna ´ICT-BIM för bättre processer och produkter´ (2012-01873), ´FoI Industriellt byggande´ (2012-01815) och det tänkta innehållet i Position Sverige-En FoI-strategi för geodataområdet.

Resultat och förväntade effekter

Samarbetet med agendorna Big data och BIM-ICT presenterades på Kartdagarna i mars. Workshopresultat sammanfattas bl a i behov kring tydligare och användarstyrd metadata, innovationswebbsida för geodata där komplicerade sökningar kan göras, gratis testdata över utvalt område, önskan om återkommande dialoger med producenter av data och marknadsaktörer. Projektansökningar till Vinnova om att skapa forum för FoU och innovation inom området öppna data och att utveckla syntetiska populationsmodeller. Påbörjat arbete gemensam SiO-ansökan under ledning av IQ Samhällsbyggnad.

Upplägg och genomförande

Två workshops har genomförts. Den första som kallades Geovation hade marknadsaktörer inom geodataomårdet som målgrupp. Syftet med worskhoppen var att fånga upp behov hos marknadsaktörer vad gäller tillgång till geodata inom ramen för den nationella infrastrukturen för geodata. Hur ser marknadsaktörernas behov ut vad gäller enkelhet i tillgång till data, aktualitet och kvalitet mm och vad gynnar innovation? Workshopen inleddes med pesentationer av Erik Borälv på Vinnova om uppdraget öppnadata.se och en presentation av Elias Arnstrand, Samtrafiken som berättade om Trafiklabb.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.