Policymodell för hållbara urbana transporter

Diarienummer 2014-03710
Koordinator Statens väg- och transportforskningsinstitut - VTI Stockholm
Bidrag från Vinnova 3 900 000 kronor
Projektets löptid oktober 2014 - mars 2017
Status Avslutat
Ansökningsomgång

Syfte och mål

Projektets mål var att utveckla och testa ett planeringsverktyg som bidrar till mer effektiva beslutsprocesser och som också utvecklar kostnadseffektivare åtgärdspaket. Syftet var också att tillämpa modellen på i första hand Uppsala, Malmö, Kristiansand och Stavanger. Projektet skulle genomföras i fem delar: En litteraturöversikt, Kostnadsberäkningar för trafiktillväxt, Anpassning av efterfrågemodellen, Beräkningar av efterfråge- och kostnadseffekter av styrmedel och Diskussion av samhällsekonomiska effekter av styrmedlen.

Resultat och förväntade effekter

Modellen kan nu, med begränsade resursinsatser, tillämpas på Sveriges fyra största städer. För dessa har fem olika styrmedel och varianter analyserats. Förtätning har potential att skifta från bil till hållbart. Det visas att en kombination av parkeringsavgifter och stombussar minskar efterfrågan på bilanvändning och ökar efterfrågan på alla hållbara färdmedel till lägre offentliga utgifter. Sänkta kollektivtrafiktaxor och ökad turtäthet leder i varierande grad till minskad bilanvändning och kraftiga kostnadsökningar.

Upplägg och genomförande

Följande delar av projektet har genomförts. Litteraturöversikten, Kostnadsberäkningar för trafiktillväxt, Anpassning av efterfrågemodellen, Beräkningar av efterfråge- och kostnadseffekter av styrmedel och Diskussion av samhällsekonomiska effekter av styrmedlen. Projektet har utvecklat framförallt efterfråge- och kostnadsmodulerna. Den finansiella modellen har inte hunnits med. Istället har efterfrågan och kostnader analyserats för fler städer.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.