Polhem350

Diarienummer
Koordinator Jubileum P350 AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid januari 2011 - december 2011
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet med att tydligare uppmärksamma personen Christopher Polhem kan anses vara uppnått.

Resultat och förväntade effekter

Polhem350 är en långsiktig satsning, och den momentumeffekt som vi önskade skapa har inte riktigt infunnit sig. Men en större medvetenhet kring frågorna kan vi se. Detta bland annat genom att organisationer som tidigare inte satt sig ner och gemensamt diskuterat frågorna, har funnit en sådan plattform inom ramen för Polhem350.

Upplägg och genomförande

Polhem350:s arbete har skett dels genom seminarier, dels genom olika kommunikationskanaler. Mer står att läsa i bifogad återraporteringsrapport.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.