Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Polarisationskänsliga IR-detektorer baserade på kvantbrunnar

Diarienummer
Koordinator IRnova AB
Bidrag från Vinnova 1 028 170 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - juli 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med detta projekt var att utveckla en polarisationskänslig infrarött ljus-(IR-)detektor och att utvärdera polarisationskänsligheten hos IR-detektorn när den integrerats i en demonstrationskamera. Syftet har uppnåtts med goda resultat. Med hjälp av resultaten från projektet har nya samarbetsmöjligheter öppnats mellan tillverkare, integrerare och användare både i Sverige och internationellt. Demonstrationskameran har varit till stor nytta i arbetet för att utvärdera och marknadsföra denna teknologi.

Resultat och förväntade effekter

IR-detektorn som utvecklats har en polarisationskänslighet i klass med den bästa som finns rapporterad i litteraturen och visar sig fungera bra för många tilltänkta ändamål, såsom ansiktsigenkänning, upptäckt av dolda föremål i vegetation och upptäckt av oljespill. Detektorn marknadsförs som en produkt hos IRnova och diskussioner pågår med många potentiella kunder och användare. En kameratillverkare har redan integrerat detektorn i sina IR-kameror. Samarbetet mellan IRnova och FOI kommer sannolikt att fortsätta även efter projektet och breddas för att inkludera fler parter från den svenska IR-industrin.

Upplägg och genomförande

Parterna i projektet har kompletterat varandra väl med expertis inom detektorutveckling respektive utvärdering av polarisationskänsliga kameror. I den första fasen av projektet designade och tillverkade IRnova polarisationskänsliga detektormatriser och integrerade dessa i en demonstrationskamera. I den andra fasen utvärderade FOI polarisationskänsligheten och användbarheten hos dessa IR-kameror för olika detekteringsändamål. Projektet har följt tidplanen väl med lagom mycket tid avsatt till de olika uppgifterna. Projektdeltagarna ser projektet som mycket lärorikt och givande.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 22 september 2017

Diarienummer 2017-03203

Statistik för sidan