Pilotprojekt inom ramen för VINNOVAs satsning på nyttiggörande av forskningsbaserad kunskap, HELIX VINN Excellence Centr

Diarienummer
Koordinator Linköpings universitet - HELIX VINN Excellence Center
Bidrag från Vinnova 1 300 000 kronor
Projektets löptid december 2011 - december 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Leanprojektet syftar till att stärka verksamheters arbete med Lean genom kunskapsutbyte mellan aktörer från praktiken och akademin. Ett mål för projektet har varit att hitta innovativa metoder för kunskapsspridning. Projektet om patientdriven innovation har förändrats under arbetets gång. Implementering i ett projekt har varit framgångsrikt (Dalarna) medan det har tagit tid med access i ett annat (Jönköping). överraskande har varit att metoden har spritt sig och att andra vårdaktörer har utvecklat varianter av metoden. Spridning genom workshops har varit effektiv.

Resultat och förväntade effekter

Utfallet från leanprojektet av denna nätverksmetod för nyttiggörande av forskning om lean är positiv. I nätverken finns såväl behov som efterfrågan på fortsatt samarbete och utbyte av kunskaper och erfarenheter. Patientdriven innovation - de effekter som projektet har gett har inneburit att vi inser behov av ytterligare forskning. Ytterligare en doktorand har anställts för att forska vidare i området.

Upplägg och genomförande

Under leanprojektets gång har de medverkande aktörerna successivt visat ett allt starkare intresse för forskning inom området, vilket antyder att nätverkandet behöver pågå under en längre tid för att deltagarna ska kunna identifiera sina kunskapsbehov och ta till sig forskningsresultat. Upplägget och genomförande av patientdriven innovation genomfördes delvis enligt plan. Projektet i Dalarna genomfördes fullt ut men i Jönköping ändrades planerna. Det innebar att vi kunde lägga fokus på workshop-aktiviteter och samverkan med andra landsting.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.