PIEp Innovationspiloter

Diarienummer 2011-03712
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Institutionen Maskinkonstruktion
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid december 2011 - december 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet syftade till att öka nyttiggörandet av PIEp:s forskning för att stärka den långsiktiga ökningen av innovationsförmåga i näringslivet. Att lyfta utmaningar och ge företag en ökad insikt i sitt innovationsarbete, samt ge dem verktyg att kunna definiera en plan och visa på konkreta förändringar gällande produkt eller process. Projektet syftade även till att öka kunskap och förmåga hos utvalda ingenjörer och designers som utbildas vid våra noder. Därigenom öka deras attraktivitet på arbetsmarknaden, samt nå en större skalbarhet i nyttiggörande av den senaste forskningen.

Resultat och förväntade effekter

I projektet deltog 21 företag, 27 studenter och 9 forskare. Under 214 veckor och 8560 timmar jobbade studenterna utifrån 5 förpackade metoder. Totalt gjordes 420 företagsintervjuer som genererade 760 enkätsvar, dessutom hölls cirka 40 workshops. Projektet visar på resultat hos företagen som; framtagande av nya innovationsstrategier, tydliggjorda kopplingar mellan strategier och handlingsplaner, nya mätetal för innovation och en omorganiserad avdelning. För studenterna ser vi resultat som; exjobb, vidare anställningar och stor personlig och professionell utveckling.

Upplägg och genomförande

Inom projektet har ett antal utvalda forskningsresultat från PIEp utvecklats, förpackats och tillgängliggjorts. Noga utvalda studenter har utbildats och tränats i dessa metoder. Med stöd från innovationsforskare genomförde sedan studenterna en genomlysning av företagets innovationsarbete. Baserat på analysen togs en handlingsplan fram efterföljt av genomförande av workshops, där en innovationshandling utfördes med utgångspunkt i framtagen handlingsplan. Arbetet skedde under 8 veckor på 21 helt olika företag, både vad gäller storlek och bransch.

Externa länkar

Innovationspiloterna i tidningen Ingenjören Beskrivning av projektet mot företag. På www.piep.se finns löpande information om pågående aktiviteter. Innovationspiloternas resultat nådde 21 000 läsare via IMIT, s.7-8

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.