Phase I program with IRL790 for treatment of dyskinesias and psychosis in Parkinson´s disease

Diarienummer 2015-05609
Koordinator Integrative Research Laboratories Sweden AB
Bidrag från Vinnova 4 983 902 kronor
Projektets löptid december 2015 - juni 2016
Status Avslutat
Ansökningsomgång Nivå 1 - Innovationsprojekt i företag

Syfte och mål

Projektets mål var att genomföra fas I studier (SAD och MAD) i friska försökspersoner för IRL790 för att säkerställa säkerhet, tolererbarhet och en acceptabel farmakokinetisk profil, samt säkerställa finansiering för att möjliggöra fortsatt klinisk utveckling av IRL790 och en fortsatt organisk tillväxt av IRL AB. Detta har uppnåtts, vilket har medfört att en ansökan, baserad på data genererade i projektet, om en fas Ib studie i patienter med Parkinsons sjukdom har lämnats in till läkemedelsverket.

Resultat och förväntade effekter

IRL790 har visat sig ha en säkerhets- och farmakokinetisk profil, vid både ökande singeldos och vid upprepad dosering, som lämpar sig för fortsatt utveckling. IRL790 tolereras väl och har linjär kinetik i dosnivåer som bedöms ligga väl över kliniskt relevanta dosnivåer. Parallellt har vi bedrivit ett lyckosamt arbete med finansiering av fortsatt utveckling mot marknad för IRL790, vilket resulterat i att finansiering av nästa steg i den kliniska utvecklingen nu är på plats.

Upplägg och genomförande

Studien har utförts helt enligt plan i samarbete med Clinical Trial Consultants (CTC) i Uppsala, Recipharm OT Chemistry i Uppsala, MetaSafe AB i Södertälje, Juniper pharma och PCI i UK.

Externa länkar

IRL ABs hemsida där projektet beskrivs tillsammans med företagets övriga projekt.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.