Parallellisering av integrationstest (PINT)

Diarienummer 2013-01283
Koordinator SICS SWEDISH ICT AB
Bidrag från Vinnova 2 100 000 kronor
Projektets löptid september 2013 - augusti 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

PINT adresserar bristen på variation och interaktion mellan olika funktioner i integrationstestning av fordonssystem. Framför allt har vi föreslagit parallellisering av integrationstester genom att använda Guarded Assertions som en strategi för att öka representativiteten, minska tidsåtgången för test och öka antalet upptäckta fel. Experiment visar att den föreslagna metoden ger förbättring med avseende på de två förstnämnda målen, men hittills inte med avseende på antalet funna fel.

Resultat och förväntade effekter

Det viktigaste resultatet av PINT är en metod för att uttrycka, genomföra och analysera parallelliserade testfall för fordonssystem i en laboratoriemiljö. PINT resultat bidrar till att bygga kunskap om hur en adekvat kvalitetsbedömning kan etableras effektivt och ändamålsenligt, och är därför i högsta grad relevant för de övergripande FFI-målen för kortad time-to-market och väg- och fordonssäkerhet.

Upplägg och genomförande

Projektet har drivits som en iterativ process, med återkommande experimentell utvärdering av preliminära resultat och prototyper i varje iteration. Under projektets gång har vi haft arbetsmöten under en halvdag varannan vecka med alla operativa projektmedlemmar. Dessutom har vi hållit kvartalsvisa strategiska styrgruppsmöten med alla projektmedlemmar, däribland medlemmarna i styrgruppen för projektet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.