Öppen data i utbildningssektorn

Diarienummer
Koordinator Göteborgsregionens kommunalförbund
Bidrag från Vinnova 720 000 kronor
Projektets löptid december 2012 - november 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syfte med projektet var att undersöka hur man kan och hur man bör gå tillväga för att erbjuda tillgång till öppen data gällande elever. Vidare syftade projektet till att synliggöra den process i vilken datalager skapas, kan öppnas upp och spridas till ytterligare intressenter. Genom projektet har regler för hur datalagret ska se ut skapats och definitioner samt beskrivning av sekretess dokumenterats. Ett ytterligare syfte som sattes under projektets gång var att lyfta diskussionen nationellt.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har redovisats i medlemskommunerna och kontakt skapats med andra kommuner för att visa på GR Utbildnings erfarenheter. Genom kopplingen med det nationella ESF-finansierade pluginnovation.se uppstod synergieffekter och framtida spridning till deltagande 55 kommuner. En regional datalagermiljö har skapats, med möjlighet till uppskalning och utveckling. Metoder, definitioner och dokumentation finns tillgänglig och GR Utbildning har genom projektet fått en ökad förståelse för egen data.

Upplägg och genomförande

Projektet började med kartläggning och systematisering av befintlig data, därefter lades det in i ett datalager för testning. Då datan var validerad skapades ett externt datalager, samt API:er för tillgång till en bredare målgrupp. Tillvägagångssättet passade projektet väl, däremot tog skapandet av datalagren väsentligt mer tid än beräknat, exempelvis då det varit komplicerat att validera har en del logiska missar tagit tid att upptäcka. Det är en lärdom för framtida projekt inom området.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.