Open Innovation New Theories and New Methods

Diarienummer 2014-04915
Koordinator STIFTELSEN IMIT - IMIT Göteborg
Bidrag från Vinnova 379 302 kronor
Projektets löptid oktober 2014 - februari 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Det huvudsakliga målet med projektet har varit att stärka samarbetet mellan svenska och ledande internationella forskare inom öppen innovation. Projektet möjliggjorde att Professor Linus Dahlander vid ESMT Berlin kunde dela i Chalmers verksamhet samt inleda strategiskt samarbete.

Resultat och förväntade effekter

Linus Dahlander har under projekttiden varit engagerad i forskningsprojekt, haft möten med doktorander, presenterat egen forskning vid seminarier och organiserat workshop med fokus på publicering. Linus Dahlander organiserade också tillsammans med Martin Wallin vid Chalmers en internationell workshop med ledande forskare inom öppen innovation. Vi bedömer projektet som mycket lyckat och kontakten mellan ESMT Berlin och Chalmers har fördjupats och kommer att fortlöpa efter projekttidens slut.

Upplägg och genomförande

Linus Dahlander har samverkat med Chalmers fakultet vid ett flertal tidpunkter under projekttiden. Den längsta och mest intensiva perioden har varit då Chalmers tillsammans med Linus Dahlander anordnade en internationell workshop (inom ramen för projektet) med fokus på nya metoder och teorier inom öppen innovation. Förutom under själva workshopen har Chalmers fakultet och doktorander haft möjlighet att samverka med Linus Dahlander under hans vistelser vid högskolan, speciellt har han bidragit med kunskap inom forskningsdesign och metod.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.