Omvärldsarenan (OMAR)

Diarienummer
Koordinator Högskolan i Skövde - Rektors stab
Bidrag från Vinnova 8 000 000 kronor
Projektets löptid mars 2018 - december 2020
Status Pågående

Syfte och mål

Det övergripande målet och syftet med projektet är att utifrån ett tydligt omvärldsfokus utveckla kunskapen om omvärldens roll för arenor och framgångsfaktorer för samverkansarenor utifrån en omvärldskontext. Vidare är målet och syftet att i projektet tillsammans med externa partners stärka samverkanskapaciteten hos deltagande lärosäten och vidareutveckla de befintliga arenor som finns hos lärosätena.

Förväntade effekter och resultat

Avsikten är att den kunskap och erfarenhet som erhålls i projektet ska omvandlas till konkreta omvärldsrelaterade framgångsfaktorer för arenor och därmed komplettera befintlig ”best practice”. Projektet avser också att skapa en ökad kunskap kring hur lärosäten effektivt kan följa upp och utvärdera den samverkan som bedrivs i en arena med avseende på måluppfyllnad och effekter för såväl externa intressenter som för lärosätet.Projektet inkluderar även aspekter som rör framgångsrika organisations- och styrformer för arenor samt arbete med strategier.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet bedrivs i form av sju arbetspaket som definierar de huvudsakliga aktiviteter som kommer att genomföras i projektet. Projektarbetet och projektengagemanget är jämnt fördelat över samtliga lärosäten och alla lärosäten är likvärdig involverade i alla arbetspaket. I respektive arbetspaket bidrar respektive lärosäte med sina erfarenheter och kunskaper för att driva arbetet framåt och generera de planerade resultaten. Varje lärosäte har leder varsitt arbetspaket.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 14 mars 2018

Diarienummer 2017-03529

Statistik för sidan