Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Ökad innovationsförmåga genom effektiv utveckling av integrerade lösningar

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för teknikens ekonomi och organisation
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid september 2017 - maj 2020
Status Avslutat
Utlysning Innovationsledning - Kunskapsutveckling
Ansökningsomgång Leda och organisera för ökad innovationsförmåga

Syfte och mål

Projektets övergripande syfte var att öka företags innovationsförmåga genom effektiv utveckling av integrerade lösningar, med fokus på företag som traditionellt utvecklat fysiska produkter. En integrerad lösning är en fysisk produkt som säljs tillsammans med att antal olika tjänster. Projektet har bidraget till kunskapsutveckling inom detta område genom att ha identifierat ett antal utmaningar som företag ställs inför, främst kopplade till organisation och processer, samt utvecklat förslag till hur dessa kan hanteras.

Resultat och förväntade effekter

Genom projektet har ett antal problem och utmaningar identifierats, exempelvis vikten av att man låter de som jobbar med produktutveckling tänka tjänster redan innan produkten är färdigutvecklad. Men även att produkt- och tjänsteutvecklingprocesserna måste synkroniseras, samt behovet av ett plattformstänk i utvecklingen för att kunna uppfylla olika kunders specifika behov på ett effektivt sätt. Detta har bidraget positivt till företagen i deras fortsatta tjänstefiering. Projektresultaten har spridits genom både vetenskapliga och populärvetenskapliga publikationer.

Upplägg och genomförande

Projektet har varit ett samarbete mellan Chalmers och Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet och har huvudsakligen genomförts som en litteraturstudie, och djupare fallstudier på Volvo Lastvagnar och Ascom. Ett stort antal intervjuer har genomförts i företagen, men vi har också följt projekt för utveckling av nya integrerade lösningar genom deltagande observationer i projektmöten. Resultaten har spridits internt i företagen genom workshops och projektpresentationer, men även externt genom workshops med deltagare även från andra företag.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 25 maj 2020

Diarienummer 2017-02551

Statistik för sidan