Normkritisk kravställning för utveckling av tillgängliga tjänster inom e-hälsa

Diarienummer 2014-02691
Koordinator SICS EAST SWEDISH ICT AB - Sics East
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid september 2014 - april 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

I en förstudie har vi lagt en grund för innovativ utveckling av metodstöd, IT-verktyg och utbildning för arbete med ett normkritiskt perspektiv vid framtagning och förvaltning av e-tjänster inom hälso- och sjukvården samt socialtjänsten. Arbetet har omfattat att beskriva och klarlägga utmaningar och möjligheter inom tillgänglighet, normkritik och vård och omsorg på lika villkor samt att baserat på användarsynpunkter och analys av möjliga tillämpningsfall forma ett förslag till ett fullskaligt genomförandeprojekt.

Resultat och förväntade effekter

Erfarenhet och forskning visar att användarinvolvering och normmedvetenhet i tjänsteutvecklingen ökar kvaliteten och nyttan av de tjänster som tas fram. För att kunna beakta de publika användargruppernas behov och förutsättningar vid utveckling behövs ett arbetssätt med ett normkritiskt perspektiv. Med fördjupade kunskaper, metodstöd och IT-verktyg hoppas vi kunna bidra till bättre tillgänglighet, ett jämlikt bemötande och till en vård och omsorg på lika villkor.

Upplägg och genomförande

I samarbete med utvecklingsenheten för 1177 vårdguiden vid Stockholms läns landsting och projektet Utbildning i e-hälsa och välfärdsteknologi som genomförs av Socialstyrelsen har vi gjort en inventering av forskning inom området, användarintervjuer, en preliminär målgruppssegmentering och genomgång av några invånartjänster (umo.se, 1177.se och 1177 vårdguiden på telefon) samt arbetat fram en plan för ett genomförandeprojekt. Arbetet har också inriktats på att skapa en sammanvägd bild av användarcentrering, tillgänglighet och normkritik.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.