Nationell påverkansplattform Manufuture-SE

Diarienummer 2014-00844
Koordinator Teknikföretagens Service i Sverige AB
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2014 - december 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med Manufuture SE är att säkra att svenska prioriteringar och behov tydligt reflekteras inom Horisont 2020 och därmed underlättar för svenska aktörer att delta. Målet är att långsiktigt stärka svensk produktionsforskning och konkurrenskraft hos företag kopplade till produktion genom europeiska samarbeten.

Resultat och förväntade effekter

Manufuture SE har visat att går det att påverka de prioriteringar som görs i europeiska F&I program. FoFs färdplaner och förslag till arbetsprogram ligger i linje med de prioriteringar och behov som finns nationellt i Sverige. Vi har även ökat synligheten av svensk produktion i Europa sammanhang och vi är idag en naturlig del av de olika sammanslutningar och expertgrupper som konsulteras av Kommissionen och andra EU organ. Målet att markant öka svenskt deltagande i H2020 är fortfarande en utmaning, vilket vi kommer att fokusera på under det närmaste året.

Upplägg och genomförande

Arbetet med att säkerställa att programprioriteringar inom H2020, främst LEIT/FoF har främst skett genom ett aktivt deltagande i Manufutures och EFFRAs högnivå grupper och olika arbetsgrupper. även en förstärkt närvaro i Bryssel har bidragit till genomförandet. För att sprida och inhämta kunskap om behov och möjligheter har regelbundna avstämningar genomförts, bl a via PULSmöten och vid fysiska träffar. Vi har även stärkt samverkan med EU SME supportkontoret för att på så sätt ytterligare stimulera möjligheter för deltagande i H2020 för aktörer inom P2030.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.