Nationell Metrologi vid SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 2013 - 2014

Diarienummer 2013-02948
Koordinator SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB - Mätteknik
Bidrag från Vinnova 50 900 000 kronor
Projektets löptid januari 2013 - december 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Nära och säker tillgång till korrekta mätningar som kan spåras till det internationella måttenhetssystemet SI är en förutsättning för ett modernt industrisamhälle. SP är Nationellt Metrologiinstitut i enlighet med en särskild förordning samt signatär för ett MRA inom internationell metrologi. Målsättningen är att med långsiktighet upprätthålla nationella mätnormaler (mätningar inom ett storhetsområde, mätområde med tillhörande noggrannhet) på en behovsanpassad nivå med internationell ekvivalens och acceptans. I samtliga dessa avseenden är målsättningen uppfylld.

Resultat och förväntade effekter

Att genom kalibreringsuppdrag på en företrädesvis hög noggrannhetsnivå, ge underlag till en uppväxling mot betydligt fler kalibreringar vid lägre noggrannhetsnivåer att fungera som nationellt, kompetenscenter för kvalitetssäkrad mätteknik för metrologisk kunskapsöverföring genom utbildning och fortbildning mot landets industri och UoH att arbeta i ett program för FoU i mätteknik för att kunna möta teknikutvecklingen och framtida behov av spårbar och kvalitetssäkrad mätteknik, bl a genom deltagande i det Europeiska Metrologiforskningsprogrammet, EMRP

Upplägg och genomförande

Verksamheten som Nationellt Metrologiinstitut vid SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut har under 2013 och 2014 följt ursprunglig projektplan och bedrivits inom fem delområden, Normaliehållning med deltagande i internationella jämförelse mätningar, Metrologisk FoI, Investeringar i referensutrustningar, Tid och frekvensverksamhet kopplad till den svenska delen av Internet samt Metrologi inom kemi. Arbetet har följt tidplanen och har löpande rapporterats till VINNOVAS programråd vid fyra tillfällen under 2013 samt fem tillfällen 2014.

Externa länkar

Verksamheten som Nationellt Metroliginstitut vid SPbedrivs inom ramen för ettkompetenscentrum

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.