Nästa generations multifunktionsantenn för bussindustrin

Diarienummer 2014-04535
Koordinator SMARTEQ WIRELESS AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2014 - oktober 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med förstudien var att inhämta information och utföra behovsanalys av OEM tillverkarnas och eftermarknadens behov av funktionalitet i antennhänseende samt undersöka vad som är tekniskt möjligt att genomföra utifrån behovsanalyserna. Förstudien har besvarat följande frågor vilket ligger till grund för fortsatt arbete med produktifiering: -Hur ser marknaden ut för kommersiella fordon -Vilka intressenter och konkurrenter finns på marknaden -Smarteq´s plats i värdekedjan -Gemensamma tekniska egenskaper - Bygga en första Antennprototyp som motsvarar kravbilden

Resultat och förväntade effekter

Marknaden för kommersiella fordon har en stark tillväxt, EU producerar 12,1 %. Kina och USA ligger i topp med 32,9 % respektive 15 %. Bussmarknaden är en växande marknad, EU har ökat sin produktion med 2,2 miljoner fordon 9,6 % jämfört med 2013. Intressenterna och konkurrenterna på bussmarknaden delas in enligt följande: Tier 1: Busstillverkare Tier 2: Systemleverantörer Tier 3: Distributörer av komponenter Tier 4: Antenntillverkare Antenntillverkarna TIER 4 har störst möjlighet till försäljning via TIER 2 och 3. Smarteq ser en stor potential i att utveckla en produkt till marknaden.

Upplägg och genomförande

För att svara på frågeställningarna i förstudien tillämpades följande steg: - Litteraturstudier gällande bussmarknaden och dess aktörer analyseras -Datablad för antenner och dokument med antennteori relaterat till bussantenner analyseras -Statistik från myndigheter i Europa för att kartlägga marknaden -Intervjuer med aktörer från marknaden, TIER1 till TIER4 har genomförts med ett frågeformulär som består av båda öppna och slutna frågor med en icke ledande formulering via Googel Forums. -Konkurrentantenner har analyserats -Sammanställning av tekniska krav -Prototyper

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.