Narrativa mönster i kognition, kulturer och samhällen. Ett systematiskt närmande till dialogen mellan discipliner

Diarienummer 2014-03889
Koordinator Stockholms universitet - Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria
Bidrag från Vinnova 22 032 kronor
Projektets löptid juli 2014 - juli 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet ar att foresla ett tvardisciplinart ramverk for narrativa studier vilket kan framja dialogen mellan olika paradigm fran litteratur-studier till kognitionsvetenskap, samhallsvetenskap och IKT. Framfor allt kommer jag att prova i vilken utstrackning systemteori kan belysa den narrativa teorins affordances och granser, samt utveckla en uppsattning praktiska verktyg (operativa regler, scheman och riktlinjer) vilka kan bidra till ett undvikande av de praktiskt skadliga konsekvenser som kan uppsta genom alltfor ytliga tvardisciplinara analogier.

Resultat och förväntade effekter

De verktyg som utvecklas kan komma till olika anvandningsomraden: i samhallsvetenskap for att finjustera insamling av data genom intervjuer och tolkningarna av livshistorier; i underhallnings- och reklambranschen, i utvecklandet av effektiva interaktiva teknologier, och for att samordna publikt deltagande over olika medier, med hjalp av narrativa tekniker for nyfikenhet och spanning; i forskning om artificiell intelligens, for att utforma socialt sett trovardigare virtuella agenter, med hjalp av kognitiva strategier praglade av berattande monster.

Upplägg och genomförande

Vid sidan av den teoretiska forskningen kommer jag att vara i standig dialog med forskare vilka har berattelsen som sitt analysforemal eller anvander den som ett praktiskt undersokningsverktyg i det dagliga arbetet. Jag kommer att luta mig mot/stodja mig pa informella samtal samt seminarier och fokusgrupper organiserade med forskare fran institutionerna for litteratur, mediestudier, filosofi, data-och systemvetenskap, barn- och ungdomsvetenskap samt Mobile Life Center.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.