Nanoteknik för hållbar samhällsutveckling

Diarienummer
Koordinator SWEDNANOTECH AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid augusti 2012 - mars 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med agendaarbetet har varit att utifrån en nulägesanalys beskriva vad som behöver göras för att nanotekniken ska bidra till ny process- och produktionsteknik och därmed en industri som stärker Sveriges attraktions- och konkurrenskraft för en hållbar samhällsutveckling. Genom agendaarbetet har vi skapat en gemensam vision för hur nanoteknik ska integreras i produkter för en bättre, lättare, starkare och säkrare vardag. I detta ligger att Sverige under tio år ska vara drivande för att ta fram bra regelverk och säker hantering av nanovetenskap, nanoteknik och nanomaterial.

Resultat och förväntade effekter

Genom ett antal beskrivna åtgärder ska vi under tio år skapa en infrastruktur som täcker utbildning, forskning, och kommersialisering med nanoteknik som grund och som är mätbart i termer av forskningsanslag, patent, publikationer, investeringar och arbetstillfällen. Genom att öka och sprida kompetensen och kunskapen om nanoteknik från akademi till industri och kommunal verksamhet kan den kommersiella utvecklingen ta fart. En avgörande aspekt är säkerhet och vi vill skapa ett varumärke för kvalitetssäkrad utveckling och användning av nanoteknik i processer och produkter.

Upplägg och genomförande

Agendan har tagits fram i ett samarbete mellan svensk storindustri, utvecklingsföretag, forskningsinstitut, universitet och NGO, med SwedNanoTech som koordinator. Underlaget utgörs av nationella och internationella workshops, analyser av offentliga forskningsfinansiärers statistik, patentinformation samt intervjuer med representanter från företag, forskningsinstitut, universitet (såväl studenter som forskare) och kommunal verksamhet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2012-01866

Statistik för sidan