Multimodala strategier för miljövänligare och mer robust virkesförsörjning

Diarienummer 2016-02722
Koordinator STIFT SKOGSBRUKETS FORSKNINGSINSTITUT, SKOGFORSK - Skogforsk Stiftelsen Skogsbrukets Forskningsinstitut Uppsala
Bidrag från Vinnova 1 160 000 kronor
Projektets löptid juli 2016 - september 2018
Status Beslutat

Syfte och mål

Målet för projektet är att skapa en modell för simulering av virkesflöden. Modellen innehåller ett övergripande avancerat koncept för virkesförsörjningskedjan och dess logistik, som gör det möjligt att på ett innovativt sätt kombinera olika transportsätt och utvärdera dessa i fråga om ekonomiska och ekologiska aspekter. För att få en integrerad syn på logistik och virkesförsörjningskedjor, kommer en utvärderingsprocess att genomföras med olika användargrupper och ge dem möjlighet att validera effektiviteten av olika strategier och innovativa multimodala transportsystem.

Förväntade effekter och resultat

Resultatet från projektet är ökad kunskap om varje regions risker och processer av riskhantering i leveranskedjan. Förutom en omfattande katalogisering av regionala utmaningar, det multimodala kapacitetsystemet och ledningsprocesser är huvudleveransen från projektet en ny virtuell miljö som gör det möjligt för försörjningsansvariga att testa, analysera och utvärdera relativt komplexa multimodala system. Störst effekt uppnås genom samarbetet med deltagande skogsbolag i insamling av information, data och deras deltagande i utvärderingen av resultatet.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet börjar med kartläggning av typiska störningar i virkesförsörjningskedjan och definiera dessa. Sedan följer katalogisering av transporter och ledningsprocesser. Utifrån detta skapas ett gemensamt ramverk av parameter. En arkitektur för modellen för simulering kan då påbörjas. Datainsamling och uppskattning av avverkning och transportparametrar initieras samtidigt. Efter dessa parametrar matas in i simuleringsmodellen utförs regional validering på den integrerade ramverket. Detta utvärderas slutligen av deltagande aktörer.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.