Multimodal Informationsdelning - Fas II

Diarienummer 2018-04495
Koordinator LINDHOLMEN SCIENCE PARK AKTIEBOLAG - CLOSER
Bidrag från Vinnova 1 875 000 kronor
Projektets löptid december 2018 - februari 2020
Status Pågående

Syfte och mål

Projektets mål: 1. Demonstrera användandet av en Logistics Data Interchange för att integrera information mellan organisatoriskt skilda aktörer i en försörjningskedja. 2. Effekter och möjligheter att addera nya datapunkter som stöd för bättre planering och styrning. Detta innefattar att värdera adderad information från terminaler genom samarbete med projekten IVG och Efficient Flow. 3. Utvecklad kunskap om organisation, governance och säkerhetsaspekter för och vid delning av data genom föreslagen informationsdelningsplattform.

Förväntade effekter och resultat

Projektet ämnar leverera: - Demonstration och effekter vid införande av framtagen informationsdelningsplattform i ett verkligt exportflöde - Analys och värdering vid inhämtning data från andra datapunkter (källor), främst avseende terminaldata. - Kunskap och förståelse kring organisation, governance och säkerhet i föreslagen informationsdelningsplattform

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer att genomföras i form av fyra arbetspaket: 1. Projektledning och kommunikation - Innefattar administration, rapportering och även spridning av resultat från projektet. 2. Demonstration av systemplattform - En test av framtagen IT-arkitektur applicerad på ett flöde från Sandvik AB 3. Organisation, styrning (governance) och säkerhet - En djupare analys av framtida affärsmodell för systemtjänsten 4. Alternativa/adderade datakällor - Övriga datapunkter finns att tillgå för att öka transparens och precision vid utförande av operation i en försörjningskedja

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.