Multimodal dental strålskyddsdetektor

Diarienummer 2012-02590
Koordinator Rti Electronics Aktiebolag - RTI Electronics AB
Bidrag från Vinnova 1 200 000 kronor
Projektets löptid november 2012 - juni 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

De tekniska målen har nåtts då en multimodal Dental detektor har framtagits , testats, utvärderats och resultatet blev att önskade mätprestanda uppnåddes. Marknadsmässigt har målet ännu inte nåtts då en marknadslansering är tekniskt beroende av resultat från andra projekt inom företaget. En nödvändig teknikoptimering medförde den försenade marknadsintroduktionen.

Resultat och förväntade effekter

Vinnovaprojektet har inneburit ett kunskapslyft för företaget både tekniskt och marknadsmässigt. Ur teknisk synpunkt främst kunskap om framtagning och monteringsmetoder för chips optimerade för de unika krav som mätning av röntgenstrålning medför. Ur marknadssynpunkt kunskap om marknadsbehov och distributionsvägar för dental-produkter.

Upplägg och genomförande

Projektet startade med en marknads-och teknikstudie i vilken ingick; besök hos tillverkare av dentalröntgen , kartläggning av de stora antalet olika fabrikat för vilka ett nytt instrument skulle fungera samt intervjuer med slutanvändare. Baserat på studierna definierades utvecklingsprojektet. Nödvändig resursoptimering medförde att under projektets gång beslutades byte av plattform för detektorn vilket medför försenad marknadsintroduktion..

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.