Mötesplats för nyskapande produktutveckling mellan det internationella köket och svenska råvaror.

Diarienummer 2013-05134
Koordinator Karlshamns kommun
Bidrag från Vinnova 22 957 kronor
Projektets löptid december 2013 - februari 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att fånga upp och realisera idéer. Målet var att utveckla produkter som i ett senare skede skulle kunna komma att kommersialiseras. Såväl projektets syfte som mål är uppfyllt. Vidare är både en behovsidentifierare och testmarknad identifierade.

Resultat och förväntade effekter

Testmarknaden som identifierats är livsmedelsmarknaden och CLUK är den aktör som identifierats som behovsidentifierare. Ett annat resultat är att det finns idéer för vidare konceptutveckling precis som det finns ett behov på marknaden. Dock saknas i nuläget entreprenörer som har kraften och resurserna att utveckla dessa koncept för att i ett senare skede kommersialisera dessa. Förberedelseprojektet har emellertid bidragit till att två idégivare påbörjat arbetet med att utveckla sina idéer till affärskoncept och förbereder start av verksamheter.

Upplägg och genomförande

CLUK som behovsidentifierare har arbetat med ett upplägg och ett genomförande som omfattade att ta fram underlag för att identifiera tre produkter, identifiera tre lantbrukare/råvaruproducenter, identifiera tio idégivare, dokumentera resultatet. Gällande upplägget och genomförandet som användes i förberedelseprojektet visade detta sig vara lämpat för att attrahera mindre entreprenörerna. Detta innebär konkret att den plattform vi skapat ska utökas för att attrahera de något större entreprenörerna.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.