Minskat svinn genom samverkan - en innovativ kedja från råvara till konsument

Diarienummer 2012-03617
Koordinator SIK - Institutet för Livsmedel och Bioteknik AB - SIK Göteborg
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2012 - maj 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet har varit att skapa ett konsortium som vill samverka, från råvara till konsument, för minskat svinn i livsmedelskedjan och hos konsument. Syftet har också varit att identifiera och bekräfta de behov och frågeställningar som ett B-projekt ska tillgodose och svara på. Målet med projektet har varit att, tillsammans i konsortiet, få en klarare bild över hela kedjan, planera genomförandet samt skapa samsyn kring samverkan över organisationsgränser. I projektet har både syfte och mål uppfyllts.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet är en samsyn i konsortiet att gå in med en B-ansökan, med målet att genomföra projektet för att minska svinn och kostnader i livsmedelskedjan och för konsumenten.Effekten av projektet är att företagen i kedjan är beredda att i ett B-projekt göra verkliga insatser och samverka för minskat svinn i livsmedelskedjan - från råvara till butik. Effekten är också att aktörerna bättre kan förstå konsumentens agerande och därigenom få ett underlag för att skapa förutsättningar eller innovationer för konsumenten att minska svinnet.

Upplägg och genomförande

B-ansökan avser att genomföra ett projekt med stor komplexitet och därför har SIK, Chalmers (Transport och Logistik) samt LTH (Förpackningslogistik) samverkat med sina olika kompetenser för genomförandet av en lyckad workshop med aktörerna i kedjan samt branshorganisationer. Resultatet av workshopen gav företagen nya insikter och akademin ny input till projektet som t.ex att involvera området Konsumetndriven innovation. Efter workshopen har diskussioner förts i positiv anda med företagen och med branschorganisationer för planering av genomförandet av B-projektet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.