Minskade emissioner med AFT Anti Fouling Treatment

Diarienummer 2014-02041
Koordinator UNITED SERVICES SWEDEN AB
Bidrag från Vinnova 800 000 kronor
Projektets löptid juni 2014 - december 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet AFT är att åstadkomma en förenkling i den vardagliga driften av gasturbiner (flyg, kraftgenerering etc). Förenklingen består i att minska eller helt eliminera behovet av dagens omfattande rengöringslogistik som är personalkrävande, medför risker samt kräver stora investeringar i utrustning samt underhåll av denna. Målet är att visa att man med AFT uppnår lika stor bränslebesparing som med dagens omfattande tvättprocedurer. Således kan man då minska eller helt eliminera dessa. Våra tester med AFT visar mkt lovande resultat.

Resultat och förväntade effekter

Dom förväntade effekterna med AFT är att en gasturbin skall bibehålla sin kompressorverkningsgrad dvs hållas ren ifrån föroreningar som finns i den insugna atmosfärsluften (jämför ett smutsigt kontra rent ventilations-system, det smutsiga systemet producerar mindre luft). Således, en ren enhet förbrukar mindre energi/bränsle och således avger mindre emissioner främst CO2 och Nox. Flertalet uppföljningstillfällen på våra testobjekt mha. fiberoptisk inspektion visar att renhetsgraden är väsentligen förbättrad och således är utfallet förväntat positivt.

Upplägg och genomförande

Projektet drivs genom reella prov på gasturbiner i drift dvs applicering av AFT och sedan uppföljning av renhetsgrad vid planerade stopp. Uppföljningen sker under en 5-årsperiod från appliceringstillfället. Under provperioden utförs även lab-tester i samarbete med KTH/SP för att teoretiskt fastställa verkan av AFT beträffande hållbarhet, hårdhet, temperaturtålighet samt smutsavvisande egenskaper etc.

Externa länkar

www.uniswed.com

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.