Minimizing impact of construction material flows in cities: Innovative Co-Creation

Diarienummer 2018-02499
Koordinator LINDHOLMEN SCIENCE PARK AKTIEBOLAG - CLOSER
Bidrag från Vinnova 4 028 030 kronor
Projektets löptid september 2018 - november 2021
Status Pågående
Utlysning Städer i Europa

Syfte och mål

På grund av den rådande urbaniseringstrenden fokuserar många städer idag på förtätning. Detta byggande i staden genererar betydande logistikflöden som också är kopplat till utsläpp, olyckor, buller och trängsel. Syftet med MIMIC är att visa hur ett koncept för Smart Governance inom bygglogistik kan användas som ett hjälpmedel i bygg- och stadsplaneringsprocesser för att underlätta och stödja logistik till, från och på urbana byggarbetsplatser och på så sätt reducera negativa effekter från urbana byggarbetsplatser på den omkringliggande miljön och göra staden mer attraktiv.

Förväntade effekter och resultat

Förväntat resultat av MIMIC-projektet är att möjliggöra en stödjande plattform för hållbart beslutsfattande kopplat till stadsutveckling och upphandling genom ett SMART Governance Concept 2.0 (baserat på konceptet utvecklat i CIVIC-projektet) som utgör en struktur av verktyg för att i en stad/projekt samarbeta kring bygglogistik genom; 1) stödjande verktyg för att öka kunskapen kring bygglogistik 2) verktyg för att samla intressenters behov och kriterier för bygglogistiklösningar 3) verktyg för att bedöma och utvärdera effekterna av bygglogistiklösningar.

Planerat upplägg och genomförande

MIMIC kommer att genomföras genom 1) Analys och identifiering av bygglogistik scenarier (både på och utanför byggplatsen); 2) Identifiering av intressenter och dess behov genom deltagande MAMCA och bygglogistikspel; 3) implementering av ett ramverk för hållbarhetsanalys; 4) förbättrad datainsamling och optimering av bygglogistikprocesser med dynamisk datateknik; 5) utveckla och implementera ett SMART Governance Concept 2.0; 6) skalbarhet och överförbarhet av bygglogistik scenarier och SMART Governance koncept 2,0 i europeiska städer.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.