Mineral scanner - etapper

Diarienummer
Koordinator Orexplore AB
Bidrag från Vinnova 1 500 000 kronor
Projektets löptid maj 2013 - december 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet att utveckla, tillverka och driftsätta en mineralscanner för haltbestämning av tyngre grundämnen som guld i en borrkärna eller i borrkax. Analysen är oförstörande och analyserar hela provets volym, vilket tidigare inte varit möjligt. Med stöd av projektet så har en industripartner och ett flertal intressenter knutits till bolaget, vilket bidrar positivt till bolagets utveckling. Syftet att prova ut koncepten för provhållning och få fram en fungerande mätplattform har uppfyllts. Kundprover har mätts upp internt istället för på fält.

Resultat och förväntade effekter

Ur ett företagsperspektiv så har Orexplore uppfyllt ett av sina huvudmål att hitta en industripartner. Samarbetsavtalet med Swick Mining Service Ltd innebär att Orexplore etablerat en kravställande kund, en framtida marknadskanal ut på den internationella marknaden och en stabil finansiär. Projektet har vidare inneburit en tilltagande intresse för Orexplore och kontakter knutits med geologer i framför allt i Sverige och Australien. Bland annat så har geolog Stefan Sädbom engagerat sig i Orexplore och är idag även styrelseordförande i Orexplore.

Upplägg och genomförande

Orexplores strategi har varit och är fortsatt att lägga ut mekanisk konstruktion och elektronikutveckling. Kärnkompetens: projektledning, mjukvaru- och algoritmutveckling (expertis kring bakomliggande fysik), har Orexplore själv stått för. Kompetensförstärkningen har skett ingom dessa områden. Tanken att använda standardkomponenter har tydligt underlättat systemintegrationen och kommer att göra framtida certifiering enklare. Extern kravinsamling var central i projektet och har uppnåtts genom samarbetet med Swick och genom uppbyggd nätverk av geologer.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.