Mikrovågsdiagnostik för bättre akut omhändertagande av patienter med skallskada

Diarienummer 2013-04665
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för signaler och system
Bidrag från Vinnova 331 020 kronor
Projektets löptid november 2013 - augusti 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

I detta projekt adresseras bristen på metoder för att ställa rätt diagnos före sjukhus på patienter med akut skallskada. Syftet är att undersöka om mikrovågsdiagnostik kan fylla detta behov. Målen är att planera och genomföra en klinisk pilotstudie med förhoppningen att visa på metodens potential att detektera allvarliga skallskador med inre blödningar, anpassa mätutrustningen för traumapatienter, samt planera för en uppföljande klinisk studie. Studien pågår, ett förslag till anpassning av utrustningen har tagits fram och planering av uppföljande studie har inletts.

Resultat och förväntade effekter

Detta projekt avslutas före fullbordande av den kliniska pilotstudien och proof-of-concept, för att mikrovågsdiagnostik kan användas för att diagnostisera intrakraniella blödningar, kan inte visas inom ramarna för detta projekt. I skrivande stund, den 30:e september 2015, har 8 utav 20 patienter rekryterats till den kliniska studien. Om resultaten för den kliniska studien är positiva så kommer detta att öppna upp för möjligheter till studier på akutpatienter. På 3-5 års sikt bör produkter med mikrovågsdiagnostik för traumapatienter kunna etableras på marknaden.

Upplägg och genomförande

Projektet har koordinerats av Chalmers tekniska högskola vid avdelningen för Signaler och system. Projektparter har varit Medfield Diagnostics AB som tillverkar mikrovågsutrustningen och bistått med kompetens inom bedrivande av kliniska studier, Sahlgrenska Akademin som bidragit till design och genomförande av den kliniska studien, och Avdelningen för Neurokirurgi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset som genomför den kliniska studien.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.