Mätning och Modellering av Termiska Fenomen i Skärande Bearbetning

Diarienummer 2016-02046
Koordinator Lunds universitet - Industriell Produktion
Bidrag från Vinnova 1 262 800 kronor
Projektets löptid juli 2016 - juni 2018
Status Avslutat
Ansökningsomgång VINNMER Marie Curie Incoming 2016-03-16

Syfte och mål

Projektet syftar till att utveckla en tillförlitlig och reproducerbar metod som kan användas för att bestämma temperaturfördelningen i ett skärverktyg med hjälp av en iterativ modelleringsmetod där skärverktyget är utrustat med termiska sensorer placerade i utvalda positioner. Temperaturfältet i skärverktyget rekonstrueras genom att konvergera uppmätta verktygstemperaturer med det temperaturfält som beräknats genom framtagen modell.

Resultat och förväntade effekter

Projektets resultat kan i ett senare skede användas som ett hjälpmedel vid utveckling och provning av skärverktyg. Vidare kan utvecklat förfarande effektivt användas för att kvantifiera effekten av olika verktygsbeläggningar och verktygsmaterial samt för kvantifiering av olika kyltekniker. Dessa idéer låg till grund för ett nytt framgångsrikt industriprojekt i samarbete med SECO Tools AB, som mottog EU-finansiering i år.

Upplägg och genomförande

Projektets arbete följde strikt uppgjord plan genom: (1) Veckovisa möten i berörd forskargrupp vid Lunds universitet och (2) Successiva presentationer av resultat för industripartner och andra intressenter. De veckovisa mötena hjälpte till att lösa de aktuella frågorna och de presentationerna med tillhörande diskussioner bedömdes lösningsmetoder och resultatens rimlighet i stort.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.