MARI - Media Arena för Radikala Innovationer, första steg mot SIO

Diarienummer 2013-01718
Koordinator LINDHOLMEN SCIENCE PARK AKTIEBOLAG - Lindholmen Science Park AB
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid juli 2013 - januari 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet för projektet MARI var att etablera en kraftsamling för branschens fortlevnad och utveckling, samt att gemensamt etablera en agenda för ett SIO. Projektet har enligt avsikten samlat branschen bakom detta initiativ. Samtliga parter har anmält intresse för fortsatta samarbeten. För att ta fram en ny fokuserad Agenda med ett nytt konsortium för att kunna ansöka om att bli ett SIO, behöver mer arbete göras i två steg. 1. Tillsammans med ett nytt konsortium konkretisera ´ägarskapet´ före arenan 2. Formulera en ny Agenda för Arenan helt knuten till området Demokratin och Medierna.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet har blivit att bilden av en strategisk forskningsarena har konkretiserats och att de tänkbara forskningsområdena i en agenda har avgränsats och förankrats djupare bland konsortiets intressenter. Resultatet har också blivit att den akademiska kopplingen tydliggjorts, liksom att avgränsningen till området Demokratin och Medierna blivit sjävklar för det fortsatta arbetet. Effekten av projektet har dels blivit behovet av en fördjupad förstudie och ny agenda, och dels en mycket fast förankring för fortsatt gemensamt utvecklingsarbete inom branschen.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts för en agenda i tre spår. Arenan, Demokrati och Medier, samt Dynamiska Affärsmodeller. Projektdeltagarna har genomfört respektive spår i mindre grupperingar och sedan sammanfattat resultatet i två rapporter. Underlag och förankring i akademi och bransch har hämtats in genom möten och intervjuer som sammanställts tillsammans med en komplett genomgång av pågående forsknings och utvecklingsprojekt inom medieområdet. Arbetsmetoden med enskilda möten och intervjuer har varit den enda möjliga då mötesplatserna och den gemensamma FOU-kulturen saknas.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.