Mapping of INFRA Test Sites

Diarienummer 2015-06794
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - ABE-skolan
Bidrag från Vinnova 71 812 kronor
Projektets löptid december 2015 - april 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Det övergripande syftet var att stödja test- och demonstration av svensk transportinfrastruktur genom att kartlägga nuvarande förutsättningar. Målet var att skapa en helhetsbild av tillgängliga testbäddar inom transportinfrastruktur som finns i Sverige. Istället för att varje anläggning analyserats för dess nuvarande användning och outnyttjad potential inom transportinfrastruktur har projektet fokuserat på ett antal teman där utvecklingspotential finns. Rapporten visar på dagens tillgängliga anläggningar och möjligheter till ökad demonstration av nya lösningar.

Resultat och förväntade effekter

Projektet bidrar till en ökad kunskap om test- och demonstrationsmöjligheter inom transportinfrastruktur. Den visar på vilka anläggningar som finns tillgängliga för ändamålet idag samt vilka möjligheter vi ser framåt.

Upplägg och genomförande

Studien har i huvudsak genomförts genom internetsökningar och intervjuer med personer väl insatta i problematiken kopplad till test och demonstration av nya lösningar kopplat transportinfrastruktur. Utöver författarna har även en referensgrupp använts för att få värdefull input och validera resultaten.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.