Lynx

Diarienummer 2016-02673
Koordinator Oxeon AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid juni 2016 - oktober 2016
Status Avslutat
Utlysning Materialbaserad konkurrenskraft 2016
Ansökningsomgång Materialbaserad konkurrenskraft

Syfte och mål

Målet för projektet har varit att ta fram utvecklingsunderlag för en spridningsprocess för tillverkning av kolfiberband med högre kvalitet och bättre egenskaper - i form av tunnare, jämnare och mer homogena band - än vad som är möjligt med dagens process. Under projektet har testserier genomförts och en omfattande databank byggts upp. Analyser av data har givit en ökad förståelse för de parametrar som påverkar bandets egenskaper. Nya mätmetoder har utvecklats och installerats. Sammantaget har projektet gett ökad kunskap om spridningsprocessen och hur den skall optimeras.

Resultat och förväntade effekter

I projektet har kritiska parametrar för att optimera bandspridningsprocessen identifierats. Ett system för kontinuerlig mätning av bandens bredd och tjocklek har utvecklats och driftsatts. Företaget avser att gå vidare med ett överbryggningsprojekt för att utveckla en process i industriell skala och kommersialisera nya produkter. Det planerade projektet ska: - utveckla ett system för normalisering av kolfibergarnet. - vidareutveckla mätsystemen. - mätserier för att undersöka skillnader mellan olika fiberkvaliteter. - förfinade mätserier för att optimera utrustning. - mätserier för band med fler en ett garn.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts i 4 arbetspaket (AP) under perioden 15 juni-28 oktober med egen personal från Oxeon. AP1 och AP2 har omfattat utveckling och verifiering av pilot- och mätutrustning. Bl.a. har ny loggningsutrustning och en visionkamera för mätning av bandets profil installerats. I AP3 har upprättats och genomförts en provplan med syfte att optimera dagens spridningsteknik och mäta bandets bredd och tjockleksfördelning. AP4 har omfattat analys av testresultaten från AP3. Ett flertal tester har genomförts vilket inneburit utvärdering av en omfattande databank.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.