Lärande nätverk för vård på rätt nivå

Diarienummer 2015-03611
Koordinator Stiftelsen Leading Health Care
Bidrag från Vinnova 950 000 kronor
Projektets löptid juli 2015 - augusti 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Stiftelsen Leading Health Care driver med stöd från Vinnova ett nätverk för verksamhetsutvecklare och linjechefer med utvecklingsuppdrag. Vi har samlat en grupp där alla har fått ett uppdrag att förflytta delar av vårdproduktionen till andra utförare i systemet, exempelvis till mindre enheter, till lokala producenter eller då vård skall utföras i hemmet. Fokus i nätverket är utmaningar vid implementering av nya roller och samverkansformer, med fokus både på egna processer och på mottaglighet i kringliggande organisation.

Resultat och förväntade effekter

Nätverket har träffats 5 gånger och diskuterat valda teman. Nätverksdeltagarna har själva föreslagit valt teman och inriktning på nätverksträffarna, och nätverksledningen har bjudit in gäster som har tillfört kunskap till diskussionerna. Följande målsättning med nätverken har bland annat lyfts fram Förutsättningar för strukturerat lärande och erfarenhetsutbyte . Kunskap och metodik för förändringsprocesser. Kunskap, begrepp och teorier som främjar problemförståelse. Forskarstöd.

Upplägg och genomförande

Fem träffar under ledning av forskare inom organisation, innovation och förändring. Tematiska input följt av ledda diskussioner kring egna problem och utmaningar.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.