Länkade geodata - att öppna upp guldgruvan av offentliga geodata för innovation

Diarienummer 2014-03054
Koordinator LANTMÄTERIET
Bidrag från Vinnova 487 360 kronor
Projektets löptid september 2014 - april 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet var att öka kunskapen och förståelsen för vilka möjligheter länkade data ger. Workshops har genomförts hos myndigheterna, resultaten presenterats på konferenser, publicerats på olika media. Omvärldsanalysen och myndigheternas nulägesanalyser är grund till att kommunicera möjligheter utifrån intressanta scenarier. Ett utvecklingsprojekt, som pekar på dessa möjligheter beskriver former för att utveckla processer och metoder inom offentlig förvaltning, för att göra det möjligt att länka ihop geografiska data. Den är grund för ansökan om medel inom t ex FRöN fas2.

Resultat och förväntade effekter

I planeringsprojektet har deltagande parter bidragit med erfarenhet och kompetens från den egna verksamheten så att ett förslag till utvecklingsprojekt kunnat komma till stånd. Ett huvudresultat från planeringsprojektet är implementationsprojektets projektplan, som visar på steg för hur länkade data möjliggör förenklad hantering av information och effektivitetsvinster med förväntade nyttor som -Bättre måluppfyllelse (man kan utföra sina uppgifter bättre) -Reducerad resursförbrukning -Mera tillförlitliga beslutsunderlag -Effektivare publicering av data - etc.

Upplägg och genomförande

åtta arbetspaket genomfördes på 8 månader. De behandlade omvärldsanalys, piloternas nulägesanalys, studiebesök, workshops och publicering av resultaten. Bred samverkan mellan piloter och expertis gav förutsättningar för utbyte och diskussion om möjligheter för fortsatt arbete inom kommande FRöN utlysning. Expertkompetens och erfarenhet hämtades från Linköpings Universitet och Novogit AB. FPX publicerade information och resultat till ett brett kontaktnät genom sina medlemmar inom privat och offentlig verksamhet. Lantmäteriet har koordinerat och projektlett arbetet.

Externa länkar

Projektets webbplats, här beskrivs projektets mål, syfte, partners, aktiviteter och resultat.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.