KUBISK-Kliniskt utbildningsboende (KUB) i Skellefteå kommun

Diarienummer 2017-04821
Koordinator Skellefteå kommun - Skellefteå kommun, Stadshuset
Bidrag från Vinnova 1 413 964 kronor
Projektets löptid november 2017 - juni 2019
Status Pågående
Utlysning Frön - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet
Ansökningsomgång Frön fortsättning

Syfte och mål

Syftet är att studenter från fem olika yrkesprofessioner skall få utföra sina kliniska studier utifrån ett interprofessionell lärande i verklighetsbaserad miljö. Utvecklingsprojektets övergripande målsättning är att ge förutsättningar för ett införandeprojekt genom att pröva idén i ett pilotprojekt.

Förväntade effekter och resultat

Införandet av interprofessionell lärande i verksamhetsförlagd utbildning ger förutsättningar för att höja kvaliteten på utbildningen och få bättre utbildade medarbetare med högre kvalitet på vård och omsorg. Interprofessionellt lärande i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är en effektiv metod för att utveckla interprofessionellt arbetssätt i det kommande yrkeslivet inom hälsa -och sjukvårdens område vilket kan leda till minskade vårdskador. Grunden för framtida rekrytering för alla yrkesprofessioner inom vård-och omsorgssektorn kan utökas.

Planerat upplägg och genomförande

Genomgång av resurser för de olika arbetsgrupperna med berörda chefer inom projektet. Uppstartsmöte med arbetsgrupp för planering av vem gör vad och hur. Utveckling av idé, studiebesök, handledarutbildning, utbildning i bedömningsinstrument Planera för Kommunens verksamhet, lokaler, aktiviteter, schema, introduktionsdagar, samordnad planering. Ta fram en plan för pilotprojekten; Pilot 1 planera genomföra utvärdera ev justera plan Pilot 2 planera genomföra utvärdera plan/metod uppdateras Utvärdering av pilotprojekten

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.