Kliniskt verktyg för bedömning av tumörbörda i radiologiska bilder

Diarienummer 2013-03725
Koordinator ContextVision AB - Head quarters
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2013 - april 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Det långsiktiga syftet med denna förstudie var att utveckla ett nytt unikt verktyg för kvantifiering av tumörbörda som tillför kliniskt värde och är lätt att använda så att effektiviteten kan ökas i cancervården. Målet med denna förstudie var att kunna sätta specifikationer för en sådan produkt. Vi har nått goda resultat och har nu en god uppfattning om såväl de kliniska kraven på produktens egenskaper och flera idéer till tekniska lösningar.

Resultat och förväntade effekter

Preliminära tester har visat att utvecklade algoritmer automatiskt kan utföra det radiologen annars skulle gjort manuellt i enklare fall och vi har kunnat identifiera metoder för hur precisionen skall kunna ökas i mer komplicerade fall. Vi är väldigt nöjda med resultatet eftersom vi nu har fått en tydlig bild av radiologernas krav på egenskaper och förväntningar på produktens funktionalitet.

Upplägg och genomförande

Projektet har bedrivits i ett nära samarbete mellan radiologer på Karolinska Sjukhuset och tekniska experter. En god förståelse för hur radiologer bedömer tumörer i dessa bilder har varit vägledande för utvecklingen av nya algoritmer och genom en nära dialog mellan olika kompetenser har vi kunnat utvärdera olika tekniska möjligheter. Projektmöten har hållits regelbundet både inom företaget och tillsammans med KS för att säkerställa projektets framåtskridande.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.