Klinisk användning av multidimensionell diffusions-MRI

Diarienummer
Koordinator RANDOM WALK IMAGING AB - Random Walk Imaging
Bidrag från Vinnova 1 969 000 kronor
Projektets löptid mars 2019 - mars 2020
Status Avslutat
Utlysning Innovationsprojekt i företag 2018
Ansökningsomgång Innovationsprojekt i företag - hösten 2018

Syfte och mål

En stor nackdel i dagens prostatacancerdiagnostik är att det både förekommer patienter som diagnostiseras som sjuka (trots att de är friska) och behandlas i onödan, med svåra biverkningar som följd, och patienter som diagnostiseras som friska, men där de i själva verket skulle behöva behandlas. Dagens MRI-tekniker är mycket känsliga för vävnadsförändringar, men lider av låg diagnostisk specificitet. Målet med detta projekt var att förbereda dokumentation för att kunna förbättra prostatacancerdiagnostik med hjälp av nya, mer specifika MRI-tekniker.

Resultat och förväntade effekter

Detta projekt har lett till betydande insikter för utveckling av en analysmjukvara som i framtiden kan komma att testas för förbättrad prostatacancerdiagnostik. Med hjälp av Vinnovas projektbidrag har vi kunnat samla information som har lett till att mjukvaran kunnat utvecklas i ett tidigare skede, under projektets gång, istället för att initieras efter projektslut.

Upplägg och genomförande

Projektets upplägg har möjliggjort ett nära samarbete mellan framtida möjliga projektpartners. Detta har medfört att vi i framtiden kommer att ha goda möjligheter att påbörja test av färdig mjukvara både prekliniskt och kliniskt med projektpartners som redan har en god grund att stå på. Både sett till relationer mellan akademi och industri, samt till den dokumentation som är nödvändig för att kunna ta fram en klinisk produkt att komma patienter tillhanda i och med en förbättrad prostatacancerdiagnostik.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 26 maj 2020

Diarienummer 2018-05206

Statistik för sidan