IQUAL - Idea Quality for Successful Tech Scouting

Diarienummer 2018-04331
Koordinator Stockholms universitet - Institutionen för data och systemvetenskap
Bidrag från Vinnova 456 164 kronor
Projektets löptid november 2018 - november 2019
Status Pågående
Utlysning Banbrytande idéer inom industriell utveckling
Ansökningsomgång Banbrytande idéer inom industriell utveckling 2018

Syfte och mål

Syftet är att förbättra generering av idéer och utvärdering av deras kvalitet genom att tillämpa maskininlärningstekniker som utnyttjar öppet tillgänglig vetenskaplig litteratur, patentinformation och data från sociala medier. Målet är att designa och utvärdera en maskininlärnings- och visualiseringsmetod för att öka företags förmåga att generera och utvärdera interna och externa idéer, särskilt för processer som teknisk scouting, utvärdering av entreprenörsföretag och idéer genererade genom digitala innovationstävlingar.

Förväntade effekter och resultat

Den föreslagna idén förväntas bidra till svenska företags förmåga att proaktivt söka nya trender och idéer av hög kvalitet och framtida potential. Projektidén bidrar till båda effektmålen för den aktuella utlysningen. Genom att använda det föreslagna tillvägagångssättet kommer företagen att öka sin konkurrenskraft genom att skapa nya idéer för hur man utnyttjar digital teknik i nya kunderbjudanden, hur man integrerar digital teknik i produkter och hur man tillämpar digital teknik för att skapa mer hållbara och konkurrenskraftiga affärsprocesser.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer att organiseras i sex arbetspaket utifrån ett design-vetenskapligt tillvägagångssätt (Peffers et al. 2007). Arbetspaketen består av AP1. Planering, AP2. Problemformulering, AP3. Metoddesign, AP4. Demonstration, AP5. Utvärdering och AP6. Rapportering.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.