IPOS Svenskt trä- Innovationspotential för det biobaserade samhället

Diarienummer 2017-03283
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE, Samhällsbyggnad/Byggteknik
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid augusti 2017 - november 2020
Status Pågående
Utlysning Innovationsprojekt inom BioInnovation

Syfte och mål

Syftet med detta projekt är agera som koordinator för innovationsprojektet IPOS. Innovationsprojektet IPOS består av fyra delprojekt som ska genom samverkan, kunskapsdelning och systematiskt lärande inom Construction & Design leda till att ”Svenskt trä” utgör ett konkurrenskraftigt och miljökorrekt material i produkter på den globala marknaden. Målet är att inom tre år ökat förädlingsvärde på trä och framförallt furu, utveckla innovativa behovsanpassade material, produkter och processer som i alla led effektiviseras från kundrelationer till produktionsprocessen.

Förväntade effekter och resultat

IPOS driver innovation i träbaserade byggnadsmaterial för olika tillämpningar och skapar förutsättningar för effektiv och hållbar tillverkning av dessa. Effekten av IPOS är ökat förädlingsvärde på trä och framförallt furu och att processerna i alla led effektiviseras från kundrelationer till produktionsprocessen. Genom projektet blir kundkommunikation tydligare, modernare design, en ökad säkerhet beträffande träprodukters egenskaper som stärker trovärdigheten i konsumentledet och därigenom förbättras biobaserade produkters konkurrenskraft.

Planerat upplägg och genomförande

IPOS består av fyra delprojekt som tillsammans utgör en kraftsamling för utveckling av nya material, processer, produkter och arbetssätt vad gäller marknad, produktutveckling och kommunikation. DP 1. Design, produktutveckling & kommunikation, Kerstin Johansen LiU DP 2. Behovsstyrd egenskaps-anpassning av svensk skogsråvara, Dick Sandberg LTU DP 3. Fasaden i staden Snabb, snygg, smart, Karin Sandberg RISE DP 4. Bärande utomhusträ, Erik Serrano, LTH

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.