Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

IP-strategi för MIMSI Materials

Diarienummer
Koordinator MIMSI Materials AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid oktober 2018 - december 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet var att ta fram en kommersiell IP-strategi vilket uppnåddes genom två heldagars workshops ledda av en extern konsultfirma som specialiserar sig på IP-strategi. Under den första workshopen kartlades alla våra immateriella tillgångar noggrant för att fastställa vilka som är unika, kontrollerade och av kommersiellt värde för oss. Vid det andra tillfället undersöktes värdekedjan och de olika aktörerna i den för att förstå hur vi bäst positionerar oss i förhållande till dem. Utifrån grundlig analys skapades och prioriterades sedan de mest relevanta affärsscenarierna.

Resultat och förväntade effekter

Vi utvecklade en kommersiell IP-strategi för att stödja och utveckla vår affärsverksamhet. För att nå detta mål analyserades verksamheten, teknologin, värdekedjans aktörer och hur vi bäst positionerar oss i relation till dem. Baserat på resultatet från denna aktivitet kartlades ett högnivå IP-landskap som sedan användes för skapa olika affärsscenarion. Genom noggrann analys och prioritering av de olika scenarierna togs en kommersiell IP-strategi och en IP-roadmap fram för att på bästa sätt nyttja och kommersialisera våra immateriella tillgångar.

Upplägg och genomförande

För att nå projektmålen genomfördes två heldagars workshops under ledning av externa IP-konsulter. Vid dessa träffar var det speciellt värdefullt att kunna sitta ner i person och diskutera med IP-specialisterna för att på ett effektivt sätt angripa de mest relevanta ämnena och få direkt återkoppling. Innan första workshopen utfördes även förberedelseuppgifter och efteråt, kompletterande uppgifter. Två personer från vårt företag med expertkunskap inom företagets affärsverksamhet och teknologi, arbetade tätt med ett team bestående av fyra experter från IP-konsultfirman.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 23 oktober 2018

Diarienummer 2018-04370

Statistik för sidan