IP Check CardKeep

Diarienummer 2018-04836
Koordinator EXPOGRAF CARDKEEP INTERNATIONAL AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid januari 2019 - april 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Skapa en strategi för hur ExpoGraf CardKeep International skall identifiera och hantera sina Immateriella tillgångar under dess livscykel, för att stärka företaget. Vårt mål är att skapa medvetenhet och en strategi för våra immateriella tillgångar. ExpoGraf CardKeep Int. är ett företag med fokus på nytänkande inom produktutveckling avseende plastkortsteknologi och tillbehör. Vi hoppas kunna skapa en strategi för hur vi skall arbeta med våra IP-tillgångar i framtiden och stärka företaget och därigenom göra oss än mer intressanta på marknaden.

Förväntade effekter och resultat

Vi kommer hålla ett uppstartsmöte samt schemalagda möten med Zacco som kommer få hjälpa oss i arbetet. Detta skall sedermera resultera i en strategi för våra IP rättigheter. Långsiktigt är målet att företaget bättre skall kunna utnyttja sina immateriella tillgångar och bli mer konkurrenskraftiga på marknaden.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer påbörjas med ett förarbete, där ett arbetsteam sätts ihop. Vi kommer identifiera nuvarande position, där våra immateriella tillgångar ses över. Projektet skall mynna ut i en IP-strategi, i vilket vi rätt kan hantera våra immateriella tillgångar på kort och lång sikt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.