Interaktiva distanslösningar för genomförande o ch uppföljning av strokerehabilitering i hemmiljö

Diarienummer 2012-02539
Koordinator Mälardalens högskola - Robotdalen, Västerås
Bidrag från Vinnova 3 510 655 kronor
Projektets löptid september 2012 - november 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet syftar till att förbättra möjligheterna till kommunikation mellan vårdtagare-vårdgivare och mellan vårdprofessioner. Målet är att utveckla ett system baserat på modern kommunikationsteknologi som möjliggör genomförande och uppföljning av strokerehabilitering i hemmiljö. Detta är uppfyllt: En teknisk lösning har utvecklats och dess användbarhet i vårdkedjan efter stroke har undersökts i en pilotstudie. Resultat från denna indikerar att konceptet har potential som en värdefull, framtida produkt för användning inom rehabilitering.

Resultat och förväntade effekter

Projektets förväntade resultat är uppnådda: Tekniklösning för interaktiv strokerehabilitering på distans utvecklad utifrån behov/krav från strokedrabbade, vårdprofessioner och verksamheter; Sektorsövergripande arbetsprocess för testning/utveckling av tekniken etablerad, dokumenterad och presenterad vid tre olika konferenser; Plan framtagen för framtida nyttogörande och införande av konceptet inom svensk hälso- och sjukvård; Pilotstudie beskrivande lösningens användbarhet i vårdkedjan efter stroke genomförd. Resultat kommer ingå i vetenskaplig publikation.

Upplägg och genomförande

Projektet är organiserat i ett antal arbetspaket med samverkande resultat. Konstellationen innehåller ett flertal parter, uppslutningen från användarsidan är hög. Två faktorer har varit extra viktiga för genomförandet: Ett nära samarbete med tydlig och kompletterande rollfördelning mellan Robotdalen, Danderyds Sjukhus och SICS har utgjort en stomme i projektet. Vidare har det stora engagemanget från övriga projektparter varit essentiellt för projektet. Dessa har tillfört gedigen kunskap och erfarenhet inom en rad områden, alla oumbärliga för projektets genomförande.

Externa länkar

Hemsida för projektet som ansvaras för av Robotdalen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.